logo
خدمات

ردیف

نام خدمات بخش ژنومیکس

هزینه براورد شده

1

تعیین ژنوتیپ

هر نمونه 1500000 ریال

2

توالی یابی (تا 500 جفت باز)

هر نمونه 250000 ریال

3

تهیه نمونه های میکروسکوپی جانوری با دستگاه میکروتوم

هر نمونه 2000000 ریال

4

استخراج دی­ان­ای از خون یا بافت های جانوری

هر نمونه 150000 ریال

5

استخراج آر­ان­ای از بافت های جانوری

هر نمونه 150000 ریال

6

کلون سازی به روش T/A کلونینگ

هر نمونه 2000000 ریال

7

استخراج آران­ای و ساخت cDNA

هر نمونه 1200000 ریال

8

گوارشهای آنزیمی

نیاز به گفتگو (برپایه آنزیم بکاررفته)

9

طراحی آغازگر

نیاز به گفتگو

 
 
 
 

ردیف

نام خدمات بخش کشت بافت

هزینه براورد شده

1

تهیه پروتکل های ریز ازدیادی جهت تکثیر گیاهان زراعی، باغی و زینتی

نیاز به گفتگو

2

تکثیر گیاهان باغی و زینتی از طریق فناوری کشت بافت

نیاز به گفتگو

3

تهیه نمونه های میکروسکوپی گیاهی با دستگاه میکروتوم

3000000 ریال

 
 

ردیف

خدمات مولکولی در بخش بیوتکنولوژی:

1

استخراجDNA  و استخراج RNA

2

طراحی پرایمر برای هر نوع واکنش زنجیره پلی مراز و برای کلونیگ ژنها

3

روش های ردیابی جمعیت ها و گونه های آبزیان با استفاده از نشانگرها

4

روش های ردیابی جمعیت ها و گونه های آبزیان با استفاده از کیت های طراحی شده در این مرکز

5

الکتروفورز عمودی و افقی

6

انواع واکنش هضم آنزیمی

7

تهیه باکتری مستعد برای کلونینگ

8

واکنش زنجیره پلی مراز برای تمامی ژنها

9

واکشRT-PCR

10

کلونینگ ژن در وکتورهای TAو وکتورها ی بیانی

11

خالص سازی ژنها از روی ژل و محصولات پی سی  آر

12

ترانسفرم کردن در باکتری با روش شیمیایی و دستگاه الکترو پورشن

13

استخراج پلاسمید های نوترکیب( روش مینی پرپ، میدی پرپ، ماکسی پرپ)

 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک