logo
گروه پژوهشی مهندسی ژنتیک جانوری
  • اهداف و زمینه های تحقیقاتی گروه
  • انجام انتخاب ژنومی (Genomic Selection) بر روی دام ها و طیور ارزشمند منطقه.
  • تولید جانوران تراریخته (دام، طیور، آبزیان).
  • ایجاد حیوان های مدل.
  • مطالعه چگونگی تاثیر مواد مغذی بر تندرستی جانوران از راه ساختار یا بیان ژن ­ها.
  • مطالعه و بررسی مجموعه­ ای از پروتئین­ های کد شده توسط ژنوم دام ها، طیور و آبزیان و تشخیص، جداسازی و خالص سازی آنها.
  • پژوهش درباره تاثیر عوامل مختلف بر تولید و تظاهر پروتئین های مختلف در حشره های صنعتی.
  • شناسایی و رده بندی ریز سازواره های مرتبط با کشاورزی با استفاده از نشانگرهای DNA.
  • تولید پروتئین های نوترکیب
  • مطالعه میکروبیوم شکنبه به منظور شناسایی آنزیم های هیدرولاز تجزیه کننده ضایعات لیگنوسلولزی

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک